ข้อมูลบทความวิจัยและวิชาการ(นักศึกษา)

การเผยแพร่ผลงานนักศึกษาระดับปริญญาโท

แผน ก วิทยานิพนธ์

ชวัลวิทย์ ด่านวิไลปิติกุล, เอกพิชญ์ ชินะข่าย, นนท์ น้าประทานสุข และจริยา โกเมนต์. (2566). สมรรถนะหลักของบุคลากรที่รองรับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (ช่วงระหว่างปี 2566-2570). วารสารวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์, 6(3), 19-35.

ณัฐวรรธน์ อุนนะนันทน์, เอกพิชญ์ ชินะข่าย, นนท์ น้าประทานสุข และจริยา โกเมนต์. (2566). การบริหารจัดการที่มุ่งสู่ระบบราชการ 4.0 ของสถานสงเคราะห์เด็กโต กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. วารสารวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์, 6(3), 36-50.

รยากร สุวรรณ์, สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล, ธรรมพร ตันตรา และสถาพร แสงสุโพธิ์. (2566). การศึกษาคุณสมบัติการเป็นพลเมืองดิจิทัลของสมาชิกสภาเยาวชน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่. วารสารวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์, 6(2), 1-16.

สมบัติ บัญญาเมฆ และสุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล. (2567). ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาบัวขาววิลเลจให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของโลกด้านการศึกษา การเกษตร อาหารปลอดภัย และศิลปวัฒนธรรมมวยไทย ตามแนวทางการทำธุรกิจเพื่อสังคมและกิจรรรมความรับผิดชอบต่อสังคม. วารสารวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์, 7(1), 147-161.

ประวิทย์ สวัสดิรักษา และสุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล. (2567). แนวทางการจัดทำกิจกรรมโครงการสนับสนุนการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์การภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อเป็นฐานรองรับทำประโยชน์สาธารณะ ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่. วารสารวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์, 7(1), 136-146.

ธีรวัฒน์ ยิ้วยิ้ม, ธรรมพร ตันตรา และสุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล. (2567). ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสร้างความร่วมมือของภาคส่วนเพื่อนำมวยไทยสู่การเป็นกีฬาโอลิมปิก การเป็นมรดกโลกและสนับสนุนพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการส่งออกและการท่องเที่ยว. วารสารวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์, 7(2), [แบบตอบรับ]

พัฒนพงษ์ อินทนนท์, สถาพร แสงสุโพธิ์ และธรรมพร ตันตรา. (2565). เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารงานแบบวิถีชีวิตแบบใหม่ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่. วารสารวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์, 5(3), 14-29.

ภาณุ เจริญสุข และธรรมพร ตันตรา. (2565). การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสุ่ความเป็นเลิศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่. วารสารวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์, 5(3), 1-13.

ศิรินาถ วุฒิชาญ, ปรารถนา ยศสุข, บงกชมาศ เอกเอี่ยม, และนนท์ น้าประทานสุข. (2565). การใช้ประโยชน์จากคลังปัญญาครูเกษียณอายุเพื่อพัฒนาท้องถิ่น: กรณีศึกษาชุมชนตำบลแม่แรมและเทศบาลตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่. วารสารวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์, 5(4), 139-154.

วรโชติ จี้เรือน และสุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล. (2565). การประเมินการจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนประเภทช่างอุตสาหกรรมสาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานตัวถึงและสีรถยนต์ ภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 กรณีศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานอร์ทฝาง. วารสารวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์, 5(4), 155-169.

 

แผน ข การค้นคว้าอิสระ

พีระวัฒน์ อินต๊ะหมุ้น, คุณภาพการให้บริการของหน่วยแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่, รายงานการค้นคว้าอิสระ,2565

ภิญญาพัชญ สรณวัชรเอกากุล, คุณลักษณะผู้นำท้องถิ่นที่พึงประสงค์กับการบริหารการพัฒนาชุมชน ในจังหวัดเชียงใหม่,         รายงานการค้นคว้าอิสระ,2565

ชุติภา มาลัย, การบริหารจัดการวิสาหกิจชมรมนวดแผนไทย ตำบลหนองป่าครั่ง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยกระดับสู่การเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม,  รายงานการค้นคว้าอิสระ,2565