ผู้บริหาร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
Tel. 0815309785 , E-mail sathaporn_s@mju.ac.th
รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา
Tel. 5548 , E-mail thammaporn@mju.ac.th
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
Tel. , E-mail non@mju.ac.th
ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี
Tel. jaipor , E-mail jaipor@mju.ac.th

ผู้อำนวยการสำนักงาน

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
Tel. jaipor , E-mail jaipor@mju.ac.th

คณาจารย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัญฑิต สาขาวิชาบริหารศาสตร์

ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัญฑิต สาขาวิชาบริหารศาสตร์
Tel. 053875559 , E-mail chalermc@mju.ac.th
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัญฑิต สาขาวิชาบริหารศาสตร์
Tel. , E-mail bkmas@mju.ac.th
เลขานุการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัญฑิต สาขาวิชาบริหารศาสตร์
Tel. 053-875423 , E-mail pradtana@mju.ac.th

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณะ

ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณะ
Tel. 0831456928 , E-mail suriyajaras@mju.ac.th
รองประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณะ
Tel. 5581 , E-mail ekapit@mju.ac.th
เลขานุการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณะ
Tel. , E-mail Warabha@mju.ac.th

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
Tel. , E-mail jedth@mju.ac.th
รองประทานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
Tel. , E-mail Kriangkrai@mju.ac.th
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
Tel. 0877266340 , E-mail pattara@mju.ac.th
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
Tel. , E-mail suchada_s@mju.ac.th
เลขานุการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
Tel. 0-5387-5568 , E-mail pit@mju.ac.th

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
Tel. , E-mail nareewan@mju.ac.th
รองประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
Tel. , E-mail Thitipon@mju.ac.th
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
Tel. , E-mail akharachai_sn@mju.ac.th
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
Tel. 0932419191 , E-mail winit_p@mju.ac.th
เลขานุการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
Tel. , E-mail non@mju.ac.th

งานบริหารและธุรการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารและธุรการ
Tel. 5540 , E-mail pimook@mju.ac.th
พนักงานขับเครื่องจักรกล
Tel. , E-mail somjitp@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel. , E-mail charatda@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
Tel. 5400 , E-mail paksunee@mju.ac.th

งานคลังและพัสดุ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานคลังและพัสดุ
Tel. 083-87-5541 , E-mail montien@mju.ac.th
นักวิชาการพัสดุ
Tel. 053-875542 , E-mail kridsada@mju.ac.th
นักวิชาการเงินและบัญชี
Tel. , E-mail ubon@mju.ac.th
นักวิชาการพัสดุ
Tel. , E-mail Samart_c@mju.ac.th

งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
Tel. 053-87-5545 , E-mail sirikanda@mju.ac.th

งานบริการวิชาการและวิจัย

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย
Tel. 053-87-5543 , E-mail nittaya.p@mju.ac.th

งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
Tel. 053875545 , E-mail mux_k@mju.ac.th
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
Tel. 053-875544 , E-mail phaithun@mju.ac.th
นักวิชาการศึกษา
Tel. 053875544 , E-mail surairat@mju.ac.th

ทำเนียบผู้เกษียณอายุ