Name
การศึกษาชุมชน บ้านหนองเต่า ต.แม่วิน อ.แม่วาง เชียงใหม่
เทย ทอม เที่ยวไทย
ลงพื้นที่ ชุมชนบ้านนอแล ต.ม่วนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
ลงพื้นที่ ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
ลงพื้นที่ บ้านทาป่าเปา
ลงพื้นที่ บ้านพระบาทตีนนก
ลงพื้นที่ บ้านสบวิน ต.แม่วิน อ.แม่วาง เชียงใหม่
ลงพื้นที่เมืองวะ
ลงพื้นที่หมู่2 บ้านร้องเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
วีดิโอลงพื้นที่บ้านตาล