ผู้บริหาร
จำนวนบุคลากร 7 ราย

คณาจารย์
จำนวนบุคลากร 6 ราย

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารศาสตร์
จำนวนบุคลากร 3 ราย

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณะ
จำนวนบุคลากร 3 ราย

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
จำนวนบุคลากร 5 ราย

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
จำนวนบุคลากร 5 ราย

งานบริหารและธุรการ
จำนวนบุคลากร 7 ราย

งานคลังและพัสดุ
จำนวนบุคลากร 4 ราย

งานนโยบายแผนและประกันคุณภาพ
จำนวนบุคลากร 2 ราย

งานบริการวิชาการและวิจัย
จำนวนบุคลากร 1 ราย

งานบริการการศึกษาและกิจการนักศีกษา
จำนวนบุคลากร 4 ราย

ทำเนียบผู้เกษียณอายุ
จำนวนบุคลากร 7 ราย