ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาวิชาการ

ใยหัวข้อ "ทิศทางและการปรับตัวทางการเมืองและการบริหารการพัฒนาประเทศไทย ยุคการเปลี่ยนแปลง ทิศทางการสมานฉันท์ในสังคมไทย ภูมิรัฐศาสตร์ และภาวะเศรษฐกิจโลก : จากประสบการณ์สู่เวทีวิชาการ”

โดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สมาคมศิษย์เก่า และ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ร่วมจัดโครงการเสาวนาวิชาการ ในวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 - 14.30 น. สถานที่ ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้