หลักสูตรสังกัดวิทยาลัยบริหารศาสตร์

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

3. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)

--------------------------------------------------------------------------------------

หลักสูตรระดับปริญญาโท 

1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566)

2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)

------------------------------------------------------------------------------------------

หลักสูตรระดับปริญญาเอก

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567)

2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารการรับรองหลักสูตร