วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

เบอร์โทรศัพท์ 053-87-5540, 5545 | เบอร์โทรสาร 053-875540

*กรุณากรอกข้อมูล
*กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
*กรุณากรอกข้อมูล
*กรุณากรอกข้อมูล