โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน "Training of the Trainer: SROI การประเมินผลกระทบและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 1  (บันทึกการอบรมออนไลน์ ครั้งที่ 1) (เอกสารประกอบการอบรม)

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน "Training of the Trainer: SROI การประเมินผลกระทบและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่  2  (บันทึกการอบรมออนไลน์ ครั้งที่ 2) (เอกสารประกอบการอบรม)

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน "Training of the Trainer: SROI การประเมินผลกระทบและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 3 (บันทึกการอบรมออนไลน์ ครั้งที่ 3) (เอกสารประกอบการอบรม)

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน "Training of the Trainer: SROI การประเมินผลกระทบและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่  4 

   ช่วงเช้า 09.00-12.00 น. (บันทึกการอบรมออนไลน์) (เอกสารประกอบการอบรม)

   ช่วงบ่าย 13.00-17.00 น. (บันทึกการอบรมออนไลน์) 

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน "Training of the Trainer: SROI การประเมินผลกระทบและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่  5   (บันทึกการอบรมออนไลน์ ครั้งที่ 5) (เอกสารประกอบการอบรม)

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน "Training of the Trainer: SROI การประเมินผลกระทบและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่  6   (บันทึกการอบรมออนไลน์ ครั้งที่ 6) (เอกสารประกอบการอบรม)

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน "Training of the Trainer: SROI การประเมินผลกระทบและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่  7   (บันทึกการอบรมออนไลน์ ครั้งที่ 7)