วิสัยทัศน์

 

วิทยาลัยชั้นนำในการจัดการศึกษาด้านการเมืองการปกครอง

และบริหารกิจการสังคมในระดับชาติและนานาชาติ