พันธกิจ

 (1)  จัดการศึกษาด้านการเมืองการปกครอง กฏหมาย การระหว่างประเทศ

       การบริหารรัฐกิจ และการบริหารกิจการสังคม

(2)  ผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการด้านการเมืองการปกครอง กฏหมาย

       การระหว่างประเทศ การบริหารรัฐกิจ และการบริหารกิจการสังคม

(3)  บริการวิชาการด้านการเมืองการปกครอง กฏหมาย การระหว่างประเทศ

       การบริหารรัฐกิจ และการบริหารกิจการสังคม

(4)  ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ภุมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(5)  สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการด้านการเมือง การปกครอง กฏหมาย การระหว่างประเทศ การบริหารรัฐกิจ และการบริหารกิจการสังคม

(6)  พัฒนาระบบบริหารและการจัดการวิทยาลัยบริหารศาสตร์ตามแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่