ปรัชญา

 

สร้างปัญญามหาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัย