ประวัติความเป็นมา

   วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ได้รับการจัดตั้งให้เป็นส่วนงานภายในเทียบเท่าคณะ เป็นหน่วยงานที่ดำเนินกิจกรรมด้านการศึกษาและการวิจัยทางสาขาวิชาบริหารศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  โดยมีการดำเนินงานตามลำดับ ดังนี้

พ.ศ. 2547

 • ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้จัดตั้งหน่วยงาน ตามประกาศสภา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 5/2547 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นการภายใน ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ให้เป็นหน่วยงานอิสระภายใต้การกำกับของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสภามหาวิทยาลัย มีนโยบายในการทำงานเชิงรุก เพื่อการศึกษา วิจัย มุ่งเน้นการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาทางบริหารศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม ส่งเสริมคุณธรรม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • รับนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารศาสตร์

พ.ศ. 2548

 • รับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ  ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จังหวัดเชียงใหม่
 • เริ่มรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน ภาคสมทบ ณ ศูนย์การศึกษาสัญจรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พ.ศ. 2549

 • รับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์4 ปี เทียบเข้าเรียน ภาคสมทบ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และศูนย์การศึกษาสัญจรมหาวิทยาลัย แม่โจ้- แม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • รับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน ภาคสมทบ  ณ ศูนย์การศึกษาสัญจรมหาวิทยาลัย แม่โจ้ - พังงา(ภูเก็ต)  จังหวัดพังงา
 • ยกเลิกการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน ภาคสมทบ ณ   ศูนย์การศึกษาสัญจรมหาวิทยาลัย แม่โจ้-แม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พ.ศ. 2550

 • รับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์หลักสูตร 4 ปีเทียบเข้าเรียน ภาคสมทบ  ณ ศูนย์การศึกษาสัญจรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด
 • รับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์หลักสูตร 4 ปีเทียบเข้าเรียน ภาคสมทบ  ณ ศูนย์การศึกษาสัญจรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • รับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี ภาคสมทบ (โครงการผลิต 80 พระบัณฑิต 80 พรรษาแด่องค์ราชัน)
 • จัดตั้งเป็นหน่วยงานในกำกับตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าด้วยการจัดตั้งหน่วยงานในกำกับ พ.ศ. 2550 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2550 และได้รับการแบ่งสำนักงานผู้อำนวยการให้เป็นหน่วยงานภายใน วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากองหรือภาควิชา พ.ศ. 2550 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2550
 • แบ่งส่วนหน่วยงานภายในสำนักงานผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่างาน พ.ศ. 2550 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2550  ดังนี้
 1. งานบริหารและธุรการ
 2. งานคลังและพัสดุ
 3. งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
 4. งานบริการวิชาการและวิจัย
 5. งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

พ.ศ. 2551

 • ยกเลิกการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์หลักสูตร 4 ปีเทียบเข้าเรียน ภาคสมทบ  ณ ศูนย์การศึกษาสัญจรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แม่ฮ่องสอน และศูนย์การศึกษาสัญจรมหาวิทยาลัยแม่โจ้- แม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พ.ศ. 2552 

 • รับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น หลักสูตร  4 ปี ภาคสมทบ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
 • รับนักศึกษาระดับปริญญาโท  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารองค์การภาครัฐและเอกชน ภาคสมทบ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
 • รับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ  (โครงการจัดการศึกษาสำหรับเยาวชนและสตรีกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงเพื่อเป็นแกนนำชาวพุทธและอาสาสมัครวัฒนธรรม) โดยความร่วมมือระหว่างโครงการพระธรรมจาริก และมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • ได้รับการจัดตั้งให้เป็นส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะซึ่งเป็นหน่วยงานภายในและมิใช่ส่วนราชการ ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย   แม่โจ้ เรื่องการจัดตั้งส่วนงานภายใน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2552
 • ยกเลิกการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน  หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน ภาคสมทบ ณ  ศูนย์การศึกษาสัญจรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – พังงา (ภูเก็ต)  จังหวัดพังงา

พ.ศ. 2553 

 • รับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น หลักสูตร  4 ปี ภาคปกติ และภาคสมทบ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
 • ยกเลิกการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์  หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน ภาคสมทบ ณ   ศูนย์การศึกษาสัญจรมหาวิทยาลัย แม่โจ้ – ร้อยเอ็ด   อำเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด

พ.ศ. 2554

 • รับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตรภาคสมทบ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ. 2555

 • เสนอปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน และมหาวิทยาลัยมีมติให้งดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป
 • ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จำนวน 4 หลักสูตร  คือ
 1. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
 2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น
 3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายและการบริหารสาธารณะ
 4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาบริหารศาสตร์

พ.ศ. 2556

 • รับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น หลักสูตร 4 ปี ภาคสมทบ (โครงการผลิต 84 พระบัณฑิต 84 พรรษาถวายองค์ราชัน)
 • หลักสูตรได้รับการปรับปรุง แล้วเสร็จ จำนวน 2 หลักสูตร คือ
 1. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
 2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น

พ.ศ. 2557

 • หลักสูตรได้รับการปรับปรุง แล้วเสร็จ จำนวน 2 หลักสูตร คือ
 1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายและการบริหารสาธารณะ
 2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาบริหารศาสตร์

พ.ศ. 2560

 • ปรับปรุงหลักสูตร 1 หลักสูตร คือ
 1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น  โดยปรับปรุงเป็น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

พ.ศ. 2561

 • ปรับปรุงหลักสูตร 3 หลักสูตร คือ
 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาบริหารศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
 2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายและการบริหารสาธารณะ ปรับปรุงเป็น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
 3. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

ปัจจุบัน

 • จัดการเรียนการสอน 4 หลักสูตร คือ
 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
 2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
 3. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
 4. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565