การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA วิทยาลัยบริหารศาสตร์ วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2562

ปรับปรุงข้อมูล : 4/7/2562 10:36:19     ที่มา : วิทยาลัยบริหารศาสตร์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 247

กลุ่มข่าวสาร :

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA version 3.0 ในวันที่ 1 - 3 กรกฎาคม 2562 โดยมีหลักสูตรที่รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ดังนี้ 1) หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารศาสตร์ 2) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายและการบริหารสาธารณะ 3) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และ 4) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

การตรวจประเมินในครั้งนี้ มีคณะกรรมการตรวจประเมินดังนี้

  1. อาจารย์ ดร.ธัญรดี  ทวีกาญจน์         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ประธานกรรมการ
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง  มหาวิทยาลัยแม่โจ้               กรรมการ
  3. อาจารย์ ดร.ศรัณย์  จันทร์ทะเล         มหวิทยาลัยแม่โจ้                กรรมการ

คณะกรรมการประเมินได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา และได้สัมภาษณ์กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ทั้ง ผู้บริหาร อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิตในหลักสูตร และเยี่ยมชมหน่วยงานสนับสนุนเช่น หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ ข้อแนะนำในการพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามของเกณฑ์ Asean Univesity Network (AUN) 

ข่าวล่าสุด