โครงการเสวนาเพื่อกำหนดทิศทางงานวิจัยและบริการวิชาการของวิทยาลัยบริหารศาสตร์

ปรับปรุงข้อมูล : 21/6/2562 18:14:55     ที่มา : วิทยาลัยบริหารศาสตร์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 286

กลุ่มข่าวสาร :

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยบริหารศาสตร์ จัดโครงการเสวนาเพื่อกำหนดทิศทางงานวิจัยและบริการวิชาการของวิทยาลัยบริหารศาสตร์ และจัดเสวนาในหัวข้อ "ทิศทางการวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ในอนาคต"  โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

  1. รองศาสตราจารย์ พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพร อิสรชัย จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การจัดโครงการในครั้งนี้ ได้แลกเปลี่ยนแนวคิด ความรู้ และประสบการณ์ในการจัดการศึกษา การวิจัย การบริหารหลักสูตร ทำให้เห็นถึงอัตลักษณ์และทิศทางด้านการวิจัยและการบริการวิชาการของวิทยาลัย ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ข่าวล่าสุด