ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์เรื่อง "Integrated Strategic Planning of Ministry of Agriculture and Forests on Rural-Urban Migration in Trashigang, BHUTAN" วันที่ 10 มิถุนายน 2562

ปรับปรุงข้อมูล : 7/6/2562 11:09:29     ที่มา : วิทยาลัยบริหารศาสตร์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 147

กลุ่มข่าวสาร :

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์เรื่อง "Integrated Strategic Planning of Ministry of Agriculture and Forests on Rural-Urban Migration in Trashigang, BHUTAN" โดย Mr. Jamyang Phuntsho Rabted นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชานโยบายและการบริหารสาธารณะ ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องสิงหนาท ชั้น 3 อาคารเทพ พงษ์พานิช วิทยาลัยบริหารศาสตร์

โดยมีรายนามคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ดังนี้

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.รุจ  ศิริสัญลักษ์                   ประธานกรรมการ
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยจรัส  เตชะตันมีนสกุล     กรรมการ
  3. รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย  ปัญญาดี               กรรมการ
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บงกชมาศ  เอกเอี่ยม          กรรมการ
  5. อาจารย์ ดร.สมคิด  แก้วทิพย์                           กรรมการ

ข่าวล่าสุด