มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็น ผู้อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของ สังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน

เกี่ยวกับหน่วยงาน

หลักสูตรที่เปิดสอน

ผู้นำด้านการบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่า
(A LEADER IN ADMINISTRATION FOR A BETTER CHANGE)

สายตรงผู้อำนวยการ

บุคลากร

กล่องเอกสาร

ติดต่อเรา

ปฏิทินกิจกรรม
Calendar

Connect

Social Networks

 

ภาพข่าวกิจกรรม
Events

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOA)

ความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ยวม

อาจารย์ ดร.เจตฑถ์ ดวงสงค์ถ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

เข้าร่วมเวทีการเสนอผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

วิทยาลัยบริหารศาตร์จัดโครงการผู้บริหารพบบุคลากร ครั้งที่ 1 / 2565

โครงการนี้จัดขึ้นมาเพื่อชี้แจ้งนโยบาย การวางแผน และข้อกำหนด ให้แก่บุคลากรวิทยาลัยบริหารศาสตร์ทราบ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
News

ประกาศวิทยาลัยบริหารศาสตร์

ทุนโครงการทำบุญทอดผ้าป่ากองทุนการศึกษา

ประกาศวิทยาลัยบริหารศาสตร์

เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การระบาดของเชื้อไว

วิดีโอแนะนำหน่วยงาน
SAS Video